Zona  furnizohet me uje te pijshem nga tubacioni Dj 315 PE qe shtrihet ne vazhdim te rruges Aleksander Goga.Deri tani ne zone kemi nje faturim prej 910 familjesh nga ku : 90 prej tyre jane me mates dhe 820 faturohen afrofe .Nga te dhenat e mara nga dega e shitjes dhe nga verifikimet e bera ne terren ,nje pjese e familjve  qe faturohen afrofe nuk pranojne te paguajne .Pra pervec faktit qe nuk kemi gjithe zonen e faturuar kemi dhe  debitore .Gjithashtu kemi  te bejme me zone informale  ku shtimi I popullsise ka bere qe  ne kohen qe po flasim numri I familjeve  ka arritur rreth  3600 .Pra kemi nje diference rreth 3500 familje pa matesa uji ku :  820 qe faturohen afrofe dhe 2680 te pafaturuar , qe do te pajisej me matesa.Pra sic shihet lind e domosdoshme  dhe emergjente projekti per vendosjen e kontatoreve te ujit gje qe con ne reduktimin e humbjeve faturim – arketim duke bere nje sistemim te zones dhe menaxhimin me te mire te shperndarjes se ujit.

 

OBJEKTI:

Vendosje kontatore  uji

Lagja Nr.15 ,Zona e  Porto-Romano Durres

QELLIMI:

Permisimi I faturimit te zones

 

VLEFTA PARAPRAKE

Hartimi I projektit te objektit Vendosje konatatore uji  ,bazuar ne progaramin e investimeve per vitin 2011 .

Vlera paraprake e preventivit te objektit eshte  58.264.920 leke